Majandusaasta aruanded

Majandusaasta aruanded on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, Vabariigi ja rahandusministri määrustes ja muudes õigusaktides, mida täiendab Riigi raamatupidamise üldeeskiri.