Noorem-maastikuehitaja, tase 3

Tase 3, esmaõpe - kutseõpe põhihariduse nõudeta, õppeaeg 1 aasta.

 

 

Noorem-maastikuehitaja on oskustöötaja, kelle põhilised tööd on maastikuehituse objekti ettevalmistamine, materjali ladustamine, mullatööd, istutamine jms. Noorem-maastikuehitaja osaleb aia või haljasala rajamisel ning teede ja müüride ehitamisel. Hooldustöödel ta rohib, niidab, väetab, teeb taimekaitset jm. Ta töötab põhiliselt juhendamisel ja mõnes kitsamas töölõigus iseseisvalt, järgides üksikasjalisi juhiseid. Noorem-maastikuehitaja töötab välitingimustes ja vajaduse korral avalikus ruumis, sellel kutsealal töötamine nõuab head tervist, füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust. Ta suhtub austusega elusloodusesse. 

 

Põhiharidusnõudeta õppesse on oodatud kõik erialast huvitatud - nii keskhariduse kui doktorikraadiga. Õppegrupi töös lähtutakse igaühe individuaalsetest võimetest ja vajadustest.

 

Õppeperioodi jooksul läbitakse järgmised õppekava moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • muru rajamine ja hooldamine
 • istutusalade rajamine
 • sillutiste paigaldamine ja hooldamine
 • müüride ehitamine ja hooldamine
 • sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
 • aiaveekogude rajamine
 • piirete ehitamine
 • puidust ehitiste rajamine ja hooldamine

 

Täpsema ülevaate kõikide moodulite alateemadest ja õppetöö korraldusest annab õppekava rakenduskava.

 

Eriala õpilastele kehtivad ettenähtud õppetoetused.

Koolil on mugav ja soodsa hinnaga õpilaskodu, tunde annavad oma ala praktikud. Õppetöö toimub restaureeritud Suuremõisa mõisakompleksis, kooli käsutuses on suur iluaed ning ajalooline Inglise stiilis mõisapark.

 
NB! Õppijatel peavad endal olema välitöödeks sobilikud tööriided ja isikukaitsevahendid.

 

Lõpetaja saab:

 

Kooli astumiseks esita:

 • avaldus
 • haridust tõendav dokument
 • isikut tõendav dokument
 • 2 fotot
 • alaealisel õpilaskandidaadil vanema või eestkostja nõusolek
 

 

Väikeettevõtja, tase 5

Kutseõpe keskhariduse baasil, õppeaeg 2 aastat

 

Kord kuus 4-5 päevaste sessioonidena toimuvale õppele lisandub e-õpe ning praktika õpilase poolt valitud ettevõttes või organisatsioonis.

 

Ettevõtja tegevuse eesmärgiks on heaolu loomine, ühendades loomingulised ideed inimeste ja materiaalsete ressursside kasutamisega. Väikeettevõtluse õppekava sisaldab õppeaineid, mis käsitlevad ettevõtte asutamist ja selle tegevuse organiseerimist kasumi saamise ning ettevõtte omanike vara suurendamise eesmärgil. Eriala lõpetamisel valmib toimiv ja läbimõeldud äriplaan, mida saab kohe rakendada.

 

Õppekava moodulid:

Põhiõpingud:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • äritegevuse kavandamine ja käivitamine
 • äritegevuse korraldamine ja arendamine
 • tootearendus
 • finantsjuhtimine ja majandusarvestus
 • eksporditegevuse arendamine

Valikõpingud:

 • raamatupidamise tarkvara rakendamine
 • projektijuhtimine
 • turu-uuringute läbiviimine
 • internetiturundus

 

Õppeainete täpsema kirjelduse ja õppetöö korralduse leiad väikeettevõtluse õppekava rakenduskavast.

 

Lõpetamisel saad:

 • lõputunnistuse kutseõppe läbimise kohta
 • võimaluse alustada iseseisvalt ettevõtjana ja taotleda riiklikke ettevõtlustoetusi
 • jätkata õpinguid kõrghariduses.

 

Eriala õpilastele kehtivad ettenähtud õppetoetusedKoolil on mugav ja soodsa hinnaga õpilaskodu.

 

Kooli astumiseks esita:

 • avaldus
 • keskharidust tõendav dokument
 • isikut tõendav dokument
 • 2 fotot

 

Metsakasvataja, tase 3

Tase 3, esmaõpe - kutseõpe põhihariduse nõudeta/põhi- ja keskhariduse baasil, õppeaeg 1 aasta.

 

Õppetöö toimub kord kuus 3-4 päevaste sessioonidena, lisaks e-õpe ja praktika erialaga seotud ettevõttes või organisatsioonis.

 

Metsakasvataja eriala läbinust saab oskustöötaja, kes teeb metsakasvatusega ja puidu varumisega seotud töid. Metsakasvataja juhindub oma töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest. Puidu varumisel juhindub raielangi tehnoloogilisest skeemist ja sortimendi kvaliteedinõuetest, luues optimaalsed töötingimused puidu kokkuveoks ja ladustamiseks. Eriala lõpetanu oskab teha kvaliteetselt ja turvaliselt metsatöid (sh ettemärkimise alusel raietöid) järgides samas keskkonnasõbralikke põhimõtteid. Lisaks omandab ta meie koolis juurde puidu erikasutuse oskused ja õpib mootorsae abil looma puidust kunstiteoseid või tarbeesemeid.

 

Õppeperioodi vältel läbitakse järgmised õppekava moodulid:

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • metsanduse alused
 • raietöö alused
 • metsakasvatus
 • metsauuendamine
 • metsatööde praktika

Valikõpingute moodulid:

 • puidu loodusliku vormi erikasutus
 • maastikuhooldus
 • ohtlike puude langetamine

 

Täpsema ülevaate kõikide moodulite alateemadest ja õppetöö korraldusest annab metsakasvatuse eriala õppekava rakenduskava.

 

Lõpetaja:

 

Eriala õpilastel kehtivad ettenähtud õppetoetused ja erinevad soodustused.

Koolil on mugav ja soodsa hinnaga õpilaskodu.

 

Õpetajateks on professionaalsed erialaõppejõud. Õppetöö toimub hetkel restaureeritavas Suuremõisa mõisakompleksis, kooli praktikabaasina on kasutuses nii ajalooline Inglise stiilis mõisapark kui mitmekülgsed metsaalad Hiiumaal.

 

 

Kooli astumiseks esita:

 • avaldus,
 • haridust tõendav dokument,
 • isikut tõendav dokument,
 • tervisetõend,
 • 2 fotot
 • alaealise õpilaskandidaadi puhul lapsevanema või eestkostja kirjalik nõusolek

Raamatupidaja, tase 5

Tase 5, esmaõpe - kutseõpe keskhariduse baasil, õppeaeg 2 aastat.

 

Õppetöö toimub kord kuus 3-4 päevaste sessioonidena ja e-õppena. Õppetööle lisandub ettevõttepraktika.

 

Valmistame ette töötaja, kes väärtustab oma kutseala, mõistab majandusarvestuse põhiprintsiipe ja on valmis meeskonnatööks nii väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetes kui lühiajalistes projektimeeskondades. Raamatupidaja tegeleb järgmiste majandusarvestuse valdkondadega - põhiliselt finantsarvestusega, kuid ka finantsaruannete analüüsiga, maksuarvestusega, kulu- ja eelarvestusega. Raamatupidajad leiavad erialast tööd nii äri-, avalikus- kui mittetulundussektoris.

 

Õppeperioodi vältel läbitakse järgmised õppekava moodulid:

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • ettevõtluskeskkond ja ettevõtte rahandus
 • finantsarvestus
 • maksuarvestus
 • juhtimisarvestus

Valikõpingute moodulid:

 • organisatsioonikäitumine
 • uurimistöö alused
 • erialane inglise keel B1 tasemel
 • erialane saksa keel B1 tasemel
 • erialane vene keel B1 tasemel  
 • personalitöö ja –arvestus
 • projektijuhtimine

 

Põhjaliku ja täpse ülevaate kõikide moodulite alateemadest ja õppetöö korraldusest annab raamatupidamise eriala õppekava rakenduskava.

 

Lõpetamisel saab õpilane:

 

Eriala õpilastele kehtivad ettenähtud õppetoetused  ja erinevad soodustused. Koolil on mugav ja soodne õpilaskodu, tunde annavad professionaalsed erialaõpetajad.

 

Kooli astumiseks tuleb esitada:

 • avaldus
 • isikut tõendav dokument
 • keskharidust tõendav dokument
 • 2 fotot
Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates