Selles kategoorias pole ühtegi artiklit. Kui sellel lehel näidatakse alamkategooriaid, siis ka need võivad sisaldada artikleid.

Alamkategooriaid

 • Eesti keeles

  Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine

  Hiiumaa Ametikool esitas 25. juunil 2013 EMP Finantsmehhanismi 2009-2014 mõisakoolide programmile taotluse projekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ läbiviimiseks. Taotluse esitamisele eelnes poolteist aastat kestnud töö, millesse olid kaasatud nii ametikooli töötajad kui Hiiumaa kogukonna esindajad. Septembris 2013 saime vastuse, et kooli projektitaotlus on rahuldatud.

  Projektiga nähakse ette restaureerimistööd ja sisustamine Suuremõisa mõisa peahoones, suurendades oluliselt hoone kasutusvõimalusi, atraktiivsust  ja sobivust õpi-, töö- ja külastuskeskkonnale esitatavatele nõuetele. Projekti alguskuupäev on 01.11.2013 ja lõppkuupäev 31.07.2015.

  Ehitustööd Suuremõisa mõisa peahoones algasid septembris 2014 ja on plaanis lõpetada 2015. aasta juuni lõpuks. Kui esialgu oli plaanis restaureerida kogu loss nii seest kui väljast, selgus märtsis läbiviidud ehitushanke käigus, et eraldatud toetusest selleks kõigeks ei piisa. Kuna lisaraha ei olnud võimalik saada, tuli vähendada tööde mahtu. Riigi Kinnisvara AS viis läbi ka teise ehitushanke, mille tulemusena sõlmiti Hiiumaa Ametikooli ja AS EBC Ehitus vahel leping lossi restaureerimiseks.

  Eelkõige keskendutakse siseseinte, lagede ja põrandate restaureerimisele. Nende tööde tegemise eelduseks on muu hulgas kogu hoone elektrisüsteemi väljavahetamine, aja jooksul vajunud konstruktsioonide tugevdamine, tualettruumide ning garderoobi ehitamine, kaldtee ja lifti ehitamine, toitlustustiiva uuest ruumilahendusest tulenevad tööd jmt. Käesolevas etapis konserveeritakse haruldased laemaalingud, kuid nende täielik taastamine jääb ootama lisaraha.  Tulevikku lükkuvad ka peatrepi ning siseuste restaureerimine ning kõik välistööd.

  Suuremõisa mõisa restaureerimise projekti koostas Dagopen OÜ. Restaureerimise ajal teeb muinsuskaitselist ja omanikujärelevalvet Keskkonnaprojekt OÜ. Pidevat koostööd teeme Muinsuskaitse Ameti ja Kultuuriministeeriumi esindajatega. Hiiumaa Ametikooli poolt on projektijuhiks Kati Kukk.

  Projekti toetab Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 programm „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“. Selle programmi peamiseks eesmärgiks on kultuuripärandi hoidmine ja säilitamine tulevastele põlvedele ja sellele avaliku juurdepääsu tagamine. Vastavalt lepingule on programmi rakendusüksuseks Eestis Kultuuriministeerium. Lisaks EMP FM toetusele toetavad projekti elluviimist ka Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ja projekti partner Pühalepa Vallavalitsus.

  Projekti kogumaksumuseks on 1,176 tuhat eurot, millest EMP katab 999,4 tuhat eurot, HTM 168,9 tuhat eurot ja Pühalepa Vald 7,5 tuhat eurot.

   

   

  Uudised:

 • In English

  Renovation and furnishing of the Suuremõisa manor

   

  The Vocational School of Hiiumaa submitted an application to the EEA Financial Mechanism 2009-2014 manor schools programme in June, 25 2013 for support of the project “Renovation and furnishing of the Suuremõisa manor”. One and half year preceding work was done before this step and the collective of the vocational school and members of local society were involved in the process. In September 2013 our application was approved.

  The direct goal of this project is to renovate and furnish the manor of Suuremõisa. The indirect aim is to broaden the using opportunities of the manor, so that it would become an attractive and suitable environment for learning, working and visiting. The project lasts from  the 01.10.2013 up to the 31.07.2015.

  Renovation works at the manor began in September 2014 and have planned to be finished in the end of July 2015. First it was planned, that the whole manor would be renovated - from the outside and inside. During the procurement in March it became clear, that the funding was not enough for such a large amount of works. As it was not possible to receive additional funds, it was necessary to cut down the amount of works. The RKAS (the State Real Estate Ltd) carried another procurement and as a result, an agreement between Hiiumaa Vocational School and AS EBC Ehitus (EBC Ltd) was signed.

  The main emphasis on the inside works in this stage is renovating walls, floors and ceilings. The precondition to these works is modernizing water, sewerage, and strong- and weak-current installations (that have been inadequate until now); installation of a forced ventilation system to the basement floor, cloakroom and to the first floor assembly hall; strengthening the ceiling construction; building  additional toilets and cloackroom; building special entrance for people using a wheelchair and installation a lift that joins all main three floors of the building;  renewing the canteen and café block etc. In this stage the ceiling paintings will only be conservated and their cleaning and restoring will await for the additional funding. The central staircase and the interior doors restoration, and all the exterior decoration works will be postponed to the future, also.

  The restauration project was designed by the project bureau Dagopen OÜ. Supervision is carried on by the Keskkonnaprojekt OÜ. We work together in a close cooperation with the National Heritage Board and the Estonian Ministry of Culture during the renovation. The project leader of the Hiiumaa Vocational school is Kati Kukk.

  The project is supported by the EEA Financial Mechanism 2009-2014 programme „Manor schools – preservation through use“. The main objective of the programme is to guarantee that cultural and natural heritage for future generations will be safe - guarded, preserved and made publicly accessible. According to the agreement, the Estonian Ministry of Culture acts as the operator of the programme. In addition to the EEA, the Estonian Ministry of Education and Research (EMER) supports the above-named project. The project is run in partnership with the Pühalepa County.

  The total amount of the project is 1,176 thousand euros, of which the EEA FM will cover 999,4 thousand euros, EMER will cover 168,9 thousand euros and the Pühalepa County 7,5 thousand euros.

   

   

   

  News:

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates