Täienduskoolitus

Metsakasvataja, tase 3

Tase 3, esmaõpe - kutseõpe põhihariduse nõudeta/põhi- ja keskhariduse baasil, õppeaeg 1 aasta.

 

Õppetöö toimub kord kuus 3-4 päevaste sessioonidena, lisaks e-õpe ja praktika erialaga seotud ettevõttes või organisatsioonis.

 

Metsakasvataja eriala läbinust saab oskustöötaja, kes teeb metsakasvatusega ja puidu varumisega seotud töid. Metsakasvataja juhindub oma töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest. Puidu varumisel juhindub raielangi tehnoloogilisest skeemist ja sortimendi kvaliteedinõuetest, luues optimaalsed töötingimused puidu kokkuveoks ja ladustamiseks. Eriala lõpetanu oskab teha kvaliteetselt ja turvaliselt metsatöid (sh ettemärkimise alusel raietöid) järgides samas keskkonnasõbralikke põhimõtteid. Lisaks omandab ta meie koolis juurde puidu erikasutuse oskused ja õpib mootorsae abil looma puidust kunstiteoseid või tarbeesemeid.

 

Õppeperioodi vältel läbitakse järgmised õppekava moodulid:

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • metsanduse alused
 • raietöö alused
 • metsakasvatus
 • metsauuendamine
 • metsatööde praktika

Valikõpingute moodulid:

 • puidu loodusliku vormi erikasutus
 • maastikuhooldus
 • ohtlike puude langetamine

 

Täpsema ülevaate kõikide moodulite alateemadest ja õppetöö korraldusest annab metsakasvatuse eriala õppekava rakenduskava.

 

Lõpetaja:

 

Eriala õpilastel kehtivad ettenähtud õppetoetused ja erinevad soodustused.

Koolil on mugav ja soodsa hinnaga õpilaskodu.

 

Õpetajateks on professionaalsed erialaõppejõud. Õppetöö toimub hetkel restaureeritavas Suuremõisa mõisakompleksis, kooli praktikabaasina on kasutuses nii ajalooline Inglise stiilis mõisapark kui mitmekülgsed metsaalad Hiiumaal.

 

 

Kooli astumiseks esita:

 • avaldus,
 • haridust tõendav dokument,
 • isikut tõendav dokument,
 • tervisetõend,
 • 2 fotot
 • alaealise õpilaskandidaadi puhul lapsevanema või eestkostja kirjalik nõusolek
Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates