Jõulukontsert

 

Ootame kõiki 21. detsembril kell 18.00 Suuremõisa lossi jõulukontserdile.

Esineb Pühalepa kirikukoor Anna. 

 

 

 

 

Palkmajaehitaja, tase 4

 Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 2 aastat

 

Palkmajaehitaja valib materjalid ning valmistab ette ehituspalgi, arvestades materjali kvaliteeti, etteantud juhiseid ning muid konkreetse objektiga seotud tegureid; valmistab iseseisvalt käsitööna palkhoone konstruktsiooniosad; püstitab iseseisvalt tööstuslikult või käsitööna valmistatud konstruktsiooniosadest tervikliku palkkonstruktsiooni (sh katusekonstruktsiooni), paigaldab palkehitise avatäited, trepid, sarikad ja muud puitkonstruktsioonid.

 

Õppetöö toimub kord kuus 4-5 päeval koolis ja e-õppe teel, lisandub praktika erialaga seotud ettevõttes. Õpe lõppeb kutseeksamiga. Palkmajaehitaja leiab tööd ehituse või restaureerimise valdkonnas või eraettevõtjana.

 

Põhiõpingud: 

 • Sissejuhatus palkmajaehitaja eriala õpingutesse
 • Palkkonstruktsioonide valmistamine ja püstitamine
 • Sõrestikkonstruktsioonide valmistamine ja püstitamine
 • Avatäidete valmistamine
 • Palkehitise piirdetarindid
 • Palkehitiste  renoveerimine
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

 

Valikõpingud:
 • Arvutil joonestamine

 • Hoonete sise- ja välisvärvimine

 • Hoonete sisekliima ja energiasääst

 • Eesti maa- ja linnaarhitektuur

 • Leiliruumide ehitamine

 • Katusekatete paigaldamine

 • Praktiline ehitusmõõdistamine

 • Ehituspalgi varumine

 • Muinsuskaitse alused puitehitiste restaureerimisel

 

Õpilastel on võimalik taotleda õppetoetusi. Koolil on kõigi mugavustega soodne õpilaskodu.

 

Lõpetamisel saad: 

 • Kooli tunnistuse kutseõppe läbimise kohta
 • Palkmajaehitaja kutsetunnistuse

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Nooremaednik, tase 3

 

 

 
Nooremaednik on oskustöötaja, kes täidab põhilisi tööülesandeid kõikides aianduse valdkondades – köögiviljanduses, puuviljanduses, puukoolis, lillekasvatuses jm. Nooremaednik valib ja kasutab aiatöödeks sobivaid töövahendeid ja meetodeid, tegutsedes plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult. 
 
Tema põhilisteks tööülesanneteks on külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine, hooldamine; saagi/toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine.
 
Nooremaednik töötab üldjuhul etteantud juhiste järgi ning osaleb tulemuslikult meeskonnatöös. Nooremaednik järgib head aiandustava ning keskkonna- ja tööohutusnõudeid.
 
Põhiharidusnõudeta õppesse on oodatud kõik erialast huvitatud - nii keskhariduse kui doktorikraadiga. Õppegrupi töös lähtutakse igaühe individuaalsetest võimetest ja vajadustest.
 

Põhiõpingud:

 • sissejuhatus õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • köögiviljandus
 • puuviljandus
 • iluaiandus

Valikõpingud:

 • sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
 • aiakujundus
 • mesindus
 • lilleseadete valmistamine
 • kalmistuhaljastuse rajamine ja hooldamine
 

Täpsema ülevaate kõikide moodulite alateemadest ja õppetöö korraldusest annab õppekava rakenduskava.

 

Eriala õpilastel on võimalik taotleda õppe- ja/või eritoetust.

Koolil on mugav ja soodsa hinnaga õpilaskodu, tunde annavad oma eriala häst tundvad hinnatud praktikud. Õppetöö toimub Suuremõisa mõisakompleksis, kooli käsutuses on suur iluaed ning ajalooline Inglise stiilis mõisapark.

 

Lõpetaja saab:

 • Hiiumaa Ametikooli lõputunnistuse kutseõppe läbimise kohta
 • Nooremaedniku kutsetunnistuse

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

 

Kinnisvarahooldaja, tase 4

 4. taseme esmaõpe, õppeaeg 2 aastat

 

Kinnisvarahooldaja töötab hoonete ja kruntide ning nende rajatiste korrashoiuga tegelevas ettevõttes või eraettevõtjana. 

Kinnisvarahooldaja mõistab kinnisvara korrashoiu eesmärke ja komplekstegevuste olemust ning kinnisvarahooldaja rolli ja vastutust nende elluviimisel, omab ülevaadet Eestis kehtivast ehituskorraldusest ja energiatõhusa ehitamise põhimõtetest ning ehitiste põhikonstruktsioonidest ja tehnosüsteemidest.

 

Õppetöö toimub kord kuus 4-5 päeval koolis ja e-õppe teel, lisandub praktika erialaga seotud ettevõttes. Õpe lõppeb kutseeksamiga.

 

Põhiõpingud: 

 • Kinnisvarahooldaja alusteadmised
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Erialane vene keel
 • Hoonete sisepuhastus- ja koristustööd
 • Krundi heakord ja haljastus
 • Ehitiste ja krundi rajatiste konstruktsioonide hooldus ja remont
 • Praktika hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide hooldusel ja heakorratöödel
Valikõpingud:
 • Maalritööd

 • Betoonitööd
 • Välishaljastuse rajamise alused
 • Väikevormide rajamine
 • Sillutiste rajamine
 • Hooldustööde eripära kultuuriväärtuslikel objektidel
 • Erialane inglise keel

 

Lõpetamisel saad:

 • Kooli tunnistuse kutseõppe läbimise kohta
 • Kinnisvarahooldaja kutsetunnistuse

 

Õppekavaga saab tutvuda siin.

 

Õpilastel on võimalik taotleda õppetoetusi. Koolil on kõigi mugavustega soodne õpilaskodu.

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

Haljasalade hooldaja, tase 4

 Tase 4, esmaõpe - kutseõpe vähemalt põhihariduse baasil, õppeaeg 9 kuud.

 

 


Haljasalade hooldaja on oskustööline, kelle põhiülesanded on istutusalade hooldamine: rohimine, väetamine, taimede lõikamine, kastmine, multšimine, taimekaitsetööd, haljasalade hooldamine, hekkide pügamine, muru niitmine, teede hooldus.
 

Haljasalade hooldaja kasutab oma töös erinevaid masinaid ja seadmeid. Ta töötab iseseisvalt, organiseerib oma tööd ja suudab töötada meeskonnas.  Haljasalade hooldaja töötab välitingimustes ja avalikus ruumis, töötamine nõuab head tervist, füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust. Ta suhtub austusega elusloodusesse.

Õppekava moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • muru rajamine ja hooldamine
 • istutusalade rajamine ja hooldamine
 • keskkonnahoid ja maastiku hooldamine
 • sisehaljastuse hooldamine

 
Täpsema ülevaate kõikide moodulite alateemadest ja õppetöö korraldusest annab õppekava rakenduskava.
 
Koolil on mugav ja soodsa hinnaga õpilaskodu, tunde annavad erialase ettevalmistuse ja kogemustega õpetajad. Õppetöö toimub Suuremõisa mõisakompleksis, kooli käsutuses on suur iluaed ning ajalooline Inglise stiilis mõisapark.
 
Haljasalade hooldaja kursus lõppeb osakutse kutseeksamiga, mille edukal sooritamisel omistatakse sooritajale haljasalade hooldaja kutse.
 
Kooli astumiseks esita:

 • avaldus
 • haridust tõendav dokument
 • isikut tõendav dokument
 • 2 fotot


NB! Õppijatel peavad endal olema välitöödeks sobilikud tööriided ja isikukaitsevahendid.

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Pühalepa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates