• Uudised/Teated

  Artikli arv: 98
 • Esileht

  Artikli arv: 4
 • Erialad-mitte-esilehel

  Artikli arv: 4
 • Erialad

  Artikli arv: 11
 • Teenused

  Artikli arv: 5
 • Projektid

  Artikli arv: 4
  • KUTSE: jätka õpinguid

   Artikli arv: 1
  • Õpilaskodu renoveerimine

   Artikli arv: 23

   Hiiumaa Ametikool viib Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse Innove vahendusel läbi projekti „Õpilaskodu renoveerimine“. 

   Õpilaskodu renoveerimise eesmärgiks on muuta 1980. aastal valminud ja kapitaalselt remontimata hoones elamis- ja olmetingimused ajakohaseks, st vastavaks Eesti kutseõppeasutustes ja lähimaades normiks peetavale tasemele ning majutusasutuse nõuetele, et sedakaudu teha kutseõpe paremini kättesaadavaks. Õpilaskodu on kavandatud kuni 60 kohalisena.

   Renoveerimisel tuginetakse 2008. aastal koostatud investeeringute kavandile. Õpilaskodu hoone muudetakse projekti käigus sooja-, tuult- ja vettpidavaks, tehnoseadmed, võrgud jm süsteemid ohutult ja efektiivselt toimivateks. Katus, välis- ja siseseinad, laed, põrandad, trepid, avatäited (uksed, aknad) uuendatakse, samuti uuendatakse välis- ja siseviimistlus ning vahetatakse välja püsisisustus (sh sanitaar- ja köögitehnika, inventar). Luuakse võimalus liikumispuudega inimeste majutamiseks. Renoveeritakse hoone kaks maapealset korrust ning kasutusele võetakse ka keldrikorrus.
   Õpilaskodu renoveerimist toetavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Projekt viiakse läbi Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ raames vastu võetud HTM 02.04.2008 määruse nr 23 „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“  (https://www.riigiteataja.ee/akt/12948094?leiaKehtiv ) kohaselt.

    

   Õpilaskodu renoveerimise uudised:

  • Leonardo da Vinci

   Artikli arv: 3

    

   Leonardo da Vinci on Elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas. Programm on pakkunud rahvusvahelise koostöö võimalusi kutsehariduse valdkonnas alates 1995. aastast, Eestis alates 1998. aastast. 

    

   Leonardo da Vinci (1452 - 1519) oli Itaalia maalikunstnik, joonistaja, skulptor, arhitekt, insener,   loodusteadlane ning leiutaja. Universaalse geeniusena on Leonardol silmapaistvaid saavutusi mitmes valdkonnas. Maalikunsti kõrval tegeles ta ka tehnikaalaste, arhitektuuriliste ja loodusteaduslike uurimustega. Ta elas ajal, mil Euroopa janunes uute teadmiste järele, kuid ei saanud kunagi ametlikku haridust. Siiski joonistas ta sajandeid oma ajast ette rutates helikopterite, tankide ja vesirataste kavandeid.

    

   Programmi kaudu soovitakse tõsta koolitusasutuste ja tööturu osapoolte koostöö kvaliteeti, parandada esmases kutseõppes ja jätkuõppes osalejate liikuvust ning soodustada uuenduslike kogemuste levikut kutsehariduse vallas. Selles osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki; Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Türgi ning  Horvaatia.  Programm toimib rahvusvaheliste projektide kaudu. 

    

   Õpilaste muljed praktikast:

  • Peahoone restaureerimine

   Artikli arv: 0
   • Eesti keeles

    Artikli arv: 10

    Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine

    Hiiumaa Ametikool esitas 25. juunil 2013 EMP Finantsmehhanismi 2009-2014 mõisakoolide programmile taotluse projekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ läbiviimiseks. Taotluse esitamisele eelnes poolteist aastat kestnud töö, millesse olid kaasatud nii ametikooli töötajad kui Hiiumaa kogukonna esindajad. Septembris 2013 saime vastuse, et kooli projektitaotlus on rahuldatud.

    Projektiga nähakse ette restaureerimistööd ja sisustamine Suuremõisa mõisa peahoones, suurendades oluliselt hoone kasutusvõimalusi, atraktiivsust  ja sobivust õpi-, töö- ja külastuskeskkonnale esitatavatele nõuetele. Projekti alguskuupäev on 01.11.2013 ja lõppkuupäev 31.07.2015.

    Ehitustööd Suuremõisa mõisa peahoones algasid septembris 2014 ja on plaanis lõpetada 2015. aasta juuni lõpuks. Kui esialgu oli plaanis restaureerida kogu loss nii seest kui väljast, selgus märtsis läbiviidud ehitushanke käigus, et eraldatud toetusest selleks kõigeks ei piisa. Kuna lisaraha ei olnud võimalik saada, tuli vähendada tööde mahtu. Riigi Kinnisvara AS viis läbi ka teise ehitushanke, mille tulemusena sõlmiti Hiiumaa Ametikooli ja AS EBC Ehitus vahel leping lossi restaureerimiseks.

    Eelkõige keskendutakse siseseinte, lagede ja põrandate restaureerimisele. Nende tööde tegemise eelduseks on muu hulgas kogu hoone elektrisüsteemi väljavahetamine, aja jooksul vajunud konstruktsioonide tugevdamine, tualettruumide ning garderoobi ehitamine, kaldtee ja lifti ehitamine, toitlustustiiva uuest ruumilahendusest tulenevad tööd jmt. Käesolevas etapis konserveeritakse haruldased laemaalingud, kuid nende täielik taastamine jääb ootama lisaraha.  Tulevikku lükkuvad ka peatrepi ning siseuste restaureerimine ning kõik välistööd.

    Suuremõisa mõisa restaureerimise projekti koostas Dagopen OÜ. Restaureerimise ajal teeb muinsuskaitselist ja omanikujärelevalvet Keskkonnaprojekt OÜ. Pidevat koostööd teeme Muinsuskaitse Ameti ja Kultuuriministeeriumi esindajatega. Hiiumaa Ametikooli poolt on projektijuhiks Kati Kukk.

    Projekti toetab Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 programm „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“. Selle programmi peamiseks eesmärgiks on kultuuripärandi hoidmine ja säilitamine tulevastele põlvedele ja sellele avaliku juurdepääsu tagamine. Vastavalt lepingule on programmi rakendusüksuseks Eestis Kultuuriministeerium. Lisaks EMP FM toetusele toetavad projekti elluviimist ka Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ja projekti partner Pühalepa Vallavalitsus.

    Projekti kogumaksumuseks on 1,176 tuhat eurot, millest EMP katab 999,4 tuhat eurot, HTM 168,9 tuhat eurot ja Pühalepa Vald 7,5 tuhat eurot.

     

     

    Uudised:

   • In English

    Artikli arv: 10

    Renovation and furnishing of the Suuremõisa manor

     

    The Vocational School of Hiiumaa submitted an application to the EEA Financial Mechanism 2009-2014 manor schools programme in June, 25 2013 for support of the project “Renovation and furnishing of the Suuremõisa manor”. One and half year preceding work was done before this step and the collective of the vocational school and members of local society were involved in the process. In September 2013 our application was approved.

    The direct goal of this project is to renovate and furnish the manor of Suuremõisa. The indirect aim is to broaden the using opportunities of the manor, so that it would become an attractive and suitable environment for learning, working and visiting. The project lasts from  the 01.10.2013 up to the 31.07.2015.

    Renovation works at the manor began in September 2014 and have planned to be finished in the end of July 2015. First it was planned, that the whole manor would be renovated - from the outside and inside. During the procurement in March it became clear, that the funding was not enough for such a large amount of works. As it was not possible to receive additional funds, it was necessary to cut down the amount of works. The RKAS (the State Real Estate Ltd) carried another procurement and as a result, an agreement between Hiiumaa Vocational School and AS EBC Ehitus (EBC Ltd) was signed.

    The main emphasis on the inside works in this stage is renovating walls, floors and ceilings. The precondition to these works is modernizing water, sewerage, and strong- and weak-current installations (that have been inadequate until now); installation of a forced ventilation system to the basement floor, cloakroom and to the first floor assembly hall; strengthening the ceiling construction; building  additional toilets and cloackroom; building special entrance for people using a wheelchair and installation a lift that joins all main three floors of the building;  renewing the canteen and café block etc. In this stage the ceiling paintings will only be conservated and their cleaning and restoring will await for the additional funding. The central staircase and the interior doors restoration, and all the exterior decoration works will be postponed to the future, also.

    The restauration project was designed by the project bureau Dagopen OÜ. Supervision is carried on by the Keskkonnaprojekt OÜ. We work together in a close cooperation with the National Heritage Board and the Estonian Ministry of Culture during the renovation. The project leader of the Hiiumaa Vocational school is Kati Kukk.

    The project is supported by the EEA Financial Mechanism 2009-2014 programme „Manor schools – preservation through use“. The main objective of the programme is to guarantee that cultural and natural heritage for future generations will be safe - guarded, preserved and made publicly accessible. According to the agreement, the Estonian Ministry of Culture acts as the operator of the programme. In addition to the EEA, the Estonian Ministry of Education and Research (EMER) supports the above-named project. The project is run in partnership with the Pühalepa County.

    The total amount of the project is 1,176 thousand euros, of which the EEA FM will cover 999,4 thousand euros, EMER will cover 168,9 thousand euros and the Pühalepa County 7,5 thousand euros.

     

     

     

    News:

 • Täiendõpe

  Artikli arv: 2
  • TÕN

   Artikli arv: 2

    

   Täiskasvanud õppija nädal (TÕN)on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanu- haridust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvus- tavaks ürituseks. TÕNi ajal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas. TÕN on elukestva õppe propaganda üritus, mille ajal võimendame kõike, mis seostub inimese täiskasvanueas õppimise ja arenemisega.
    
   Hiiumaal on sellel nädalal mitmeid huvitavaid tegevusi õpihimulistele täiskasvanutele.
   Valige endale sobivad  koolitused- töötoad ja registreeguge osalema.
    

   Täpsem info:

 • Staatiline sisu

  Artikli arv: 18

  Artiklid, mis ei kuulu eraldi kategooriasse ja on seadistatud mingi kindla nupu alla kodulehel.

 • Uus staatiline sisu

  Artikli arv: 72
 • Artiklid-eng

  Artikli arv: 2
 • Muud

  Artikli arv: 1

  Kõik artiklid, mis mujale ei sobi

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates