Veoautojuht

Veoautojuht

Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 0,5...

Kinnisvarahooldaja, tase 4

Kinnisvarahooldaja, tase 4

 4. taseme esmaõpe, õppeaeg 2 aastat   Kinnisvarahooldaja...

Koolituskalender

Koolituskalender

Hiiumaa ametikooli täienduskoolitused pakuvad võimalust õppida uusi...

Maastikuehitaja, tase 4

Maastikuehitaja, tase 4

   Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 2...

Florist, tase 4

Florist, tase 4

Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 2...

Bussijuht

Bussijuht

Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 6 kuud...

Nooremaednik, tase 3

Nooremaednik, tase 3

      Nooremaednik on oskustöötaja, kes...

Väikesadama spetsialist

Väikesadama spetsialist

Kutseõpe keskhariduse baasil, õppeaeg 1 aasta....

Haljasalade hooldaja, tase 4

Haljasalade hooldaja, tase 4

 Tase 4, esmaõpe - kutseõpe vähemalt põhihariduse baasil,...

Puitehitiste restauraator, tase 5

Puitehitiste restauraator, tase 5

5. taseme jätkuõpe, õppeaeg 1 aasta.   Puitehitiste...

Palkmajaehitaja, tase 4

Palkmajaehitaja, tase 4

 Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 2...

 • Veoautojuht

 • Kinnisvarahooldaja, tase 4

 • Koolituskalender

 • Maastikuehitaja, tase 4

 • Florist, tase 4

 • Bussijuht

 • Nooremaednik, tase 3

 • Väikesadama spetsialist

 • Haljasalade hooldaja, tase 4

 • Puitehitiste restauraator, tase 5

 • Palkmajaehitaja, tase 4

 

 

 
Nooremaednik on oskustöötaja, kes täidab põhilisi tööülesandeid kõikides aianduse valdkondades – köögiviljanduses, puuviljanduses, puukoolis, lillekasvatuses jm. Nooremaednik valib ja kasutab aiatöödeks sobivaid töövahendeid ja meetodeid, tegutsedes plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult. 
 
Tema põhilisteks tööülesanneteks on külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine, hooldamine; saagi/toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine.
 
Nooremaednik töötab üldjuhul etteantud juhiste järgi ning osaleb tulemuslikult meeskonnatöös. Nooremaednik järgib head aiandustava ning keskkonna- ja tööohutusnõudeid.
 
Põhiharidusnõudeta õppesse on oodatud kõik erialast huvitatud - nii keskhariduse kui doktorikraadiga. Õppegrupi töös lähtutakse igaühe individuaalsetest võimetest ja vajadustest.
 

Põhiõpingud:

 • sissejuhatus õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • köögiviljandus
 • puuviljandus
 • iluaiandus

Valikõpingud:

 • sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
 • aiakujundus
 • mesindus
 • lilleseadete valmistamine
 • kalmistuhaljastuse rajamine ja hooldamine
 

Täpsema ülevaate kõikide moodulite alateemadest ja õppetöö korraldusest annab õppekava rakenduskava.

 

Eriala õpilastel on võimalik taotleda õppe- ja/või eritoetust.

Koolil on mugav ja soodsa hinnaga õpilaskodu, tunde annavad oma eriala häst tundvad hinnatud praktikud. Õppetöö toimub Suuremõisa mõisakompleksis, kooli käsutuses on suur iluaed ning ajalooline Inglise stiilis mõisapark.

 

Lõpetaja saab:

 • Hiiumaa Ametikooli lõputunnistuse kutseõppe läbimise kohta
 • Nooremaedniku kutsetunnistuse

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

 

 4. taseme esmaõpe, õppeaeg 2 aastat

 

Kinnisvarahooldaja töötab hoonete ja kruntide ning nende rajatiste korrashoiuga tegelevas ettevõttes või eraettevõtjana. 

Kinnisvarahooldaja mõistab kinnisvara korrashoiu eesmärke ja komplekstegevuste olemust ning kinnisvarahooldaja rolli ja vastutust nende elluviimisel, omab ülevaadet Eestis kehtivast ehituskorraldusest ja energiatõhusa ehitamise põhimõtetest ning ehitiste põhikonstruktsioonidest ja tehnosüsteemidest.

 

Õppetöö toimub kord kuus 4-5 päeval koolis ja e-õppe teel, lisandub praktika erialaga seotud ettevõttes. Õpe lõppeb kutseeksamiga.

 

Põhiõpingud: 

 • Kinnisvarahooldaja alusteadmised
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Erialane vene keel
 • Hoonete sisepuhastus- ja koristustööd
 • Krundi heakord ja haljastus
 • Ehitiste ja krundi rajatiste konstruktsioonide hooldus ja remont
 • Praktika hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide hooldusel ja heakorratöödel
Valikõpingud:
 • Maalritööd

 • Betoonitööd
 • Välishaljastuse rajamise alused
 • Väikevormide rajamine
 • Sillutiste rajamine
 • Hooldustööde eripära kultuuriväärtuslikel objektidel
 • Erialane inglise keel

 

Lõpetamisel saad:

 • Kooli tunnistuse kutseõppe läbimise kohta
 • Kinnisvarahooldaja kutsetunnistuse

 

Õppekavaga saab tutvuda siin.

 

Õpilastel on võimalik taotleda õppetoetusi. Koolil on kõigi mugavustega soodne õpilaskodu.

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

 Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 2 aastat

 

Palkmajaehitaja valib materjalid ning valmistab ette ehituspalgi, arvestades materjali kvaliteeti, etteantud juhiseid ning muid konkreetse objektiga seotud tegureid; valmistab iseseisvalt käsitööna palkhoone konstruktsiooniosad; püstitab iseseisvalt tööstuslikult või käsitööna valmistatud konstruktsiooniosadest tervikliku palkkonstruktsiooni (sh katusekonstruktsiooni), paigaldab palkehitise avatäited, trepid, sarikad ja muud puitkonstruktsioonid.

 

Õppetöö toimub kord kuus 4-5 päeval koolis ja e-õppe teel, lisandub praktika erialaga seotud ettevõttes. Õpe lõppeb kutseeksamiga. Palkmajaehitaja leiab tööd ehituse või restaureerimise valdkonnas või eraettevõtjana.

 

Põhiõpingud: 

 • Sissejuhatus palkmajaehitaja eriala õpingutesse
 • Palkkonstruktsioonide valmistamine ja püstitamine
 • Sõrestikkonstruktsioonide valmistamine ja püstitamine
 • Avatäidete valmistamine
 • Palkehitise piirdetarindid
 • Palkehitiste  renoveerimine
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

 

Valikõpingud:
 • Arvutil joonestamine

 • Hoonete sise- ja välisvärvimine

 • Hoonete sisekliima ja energiasääst

 • Eesti maa- ja linnaarhitektuur

 • Leiliruumide ehitamine

 • Katusekatete paigaldamine

 • Praktiline ehitusmõõdistamine

 • Ehituspalgi varumine

 • Muinsuskaitse alused puitehitiste restaureerimisel

 

Õpilastel on võimalik taotleda õppetoetusi. Koolil on kõigi mugavustega soodne õpilaskodu.

 

Lõpetamisel saad: 

 • Kooli tunnistuse kutseõppe läbimise kohta
 • Palkmajaehitaja kutsetunnistuse

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

 

                              

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates